bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

“มะเร็งปอด” ต้องกังวล! หาก PM 2.5 ยังอยู่กับเราอีกนาน

เมื่อความชื้นในอากาศลดลง ทำให้ฝุ่นละอองกลับมาเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่อนข้างมาก

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหามะเร็งปอดด้วย Low-dose CT (LDCT)

คุณรู้หรือไม่ว่า เราสามารถตรวจหามะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ก่อนมีอาการด้วย Low-dose CT(LDCT) การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ

อ่านเพิ่มเติม