bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

หมวดหมู่ของเนื้อหา

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ปราการด่านแรกจำแนกผู้ป่วยเพื่อรับมือกับมะเร็ง

การตรวจพบและวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำ เป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ดูแลและวางแผนการรักษาผู้ป่วย จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากของ รังสีแพทย์ (Radiologist) อย่างเช่น พญ.กมลธรรม พูลภิญโญ (Dr.Kamoltham Pulpinyo) รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเต้านม (Breast Interventionist) แห่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่เน้นถึงความแม่นยำและความฉับไวในการตรวจค้นหาโรคมะเร็งเต้านม

อ่านเพิ่มเติม