bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

หมวดหมู่ของเนื้อหา

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

การเตรียมตัวเข้าตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเพทซีที (PET - CT)

เพท/ซีที เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ประยุกต์การทำงานของเครื่องเพทสแกน (PET Scan) ร่วมกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จะสามารถแสดงภาพทางกายวิภาคของอวัยวะภายใน ส่วนการตรวจเพทแสกน (PET Scan) เป็นการตรวจเพื่อดูการทำงานของเซลล์เนื้อเยื่อที่มีการทำงานผิดปกติไปจากเซลล์เนื้อเยื้ออื่นๆ ภายในร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม