bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

พ.ค. 08 2562

เพิ่มโอกาสในการรักษาโรคมะเร็งด้วยสารเภสัชรังสี

สารเภสัชรังสี หรือ Radiopharmaceuticals คือยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งตับ มะเร็งสมอง

Read More