bih.button.backtotop.text

ผศ.นพ. ไกรฤกษ์ อธิรกุล

ความชำนาญการ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ - ไตวิทยา

ภาษา

ไทย, อังกฤษ, จีนแต้จิ๋ว

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2524
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2536, Recertified 2546, Recertified 2556
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539, Recertified 2549, Recertified 2559
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2548
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Duke University, สหรัฐอเมริกา
การศึกษาหลังปริญญา
- อายุรศาสตร์โรคไต, Duke University Medical Center, สหรัฐอเมริกา, 2537-2540
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Dialysis, Hypertension


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Mon1 10:00 - 12:0010:0012:00 Nephrology (Kidney) Center (Building A 19B)
Tue2 10:00 - 12:0010:0012:00 Nephrology (Kidney) Center (Building A 19B)
Wed3 10:00 - 12:0010:0012:00 Nephrology (Kidney) Center (Building A 19B)
Thu4 10:00 - 12:0010:0012:00 Nephrology (Kidney) Center (Building A 19B)
Fri5 10:00 - 12:0010:0012:00 Nephrology (Kidney) Center (Building A 19B)
Sat6 10:00 - 12:0010:0012:00 Nephrology (Kidney) Center (Building A 19B)