bih.button.backtotop.text

ผศ.พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

ความชำนาญการ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา

ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2546
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2550
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Reproductive Medicine
- Gynecologic Endoscopy


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Thu4 17:00 - 20:0017:0020:00 Women's Center (Building B 2nd Floor)
Sun7 13:00 - 16:0013:0016:00 Women's Center (Building B 2nd Floor)