bih.button.backtotop.text

รศ.พญ. วารี จิรอดิศัย

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2536
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Sat6 09:00 - 12:0009:0012:00 Physical Medicine and Rehabilitation Center (Building A 20C)