bih.button.backtotop.text

พญ. กมลวรรณ เฉลิมโชคชัย

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล 2534
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2538
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- การฟื้นฟูสมรรถภาพ และวิธีการระงับปวด


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Mon1 08:00 - 12:0008:0012:00 Physical Medicine and Rehabilitation Center (Building A 20C)
Mon1 13:00 - 15:0013:0015:00 Physical Medicine and Rehabilitation Center (Building A 20C)
Wed3 08:00 - 12:0008:0012:00 Physical Medicine and Rehabilitation Center (Building A 20C)
Wed3 13:00 - 15:0013:0015:00 Physical Medicine and Rehabilitation Center (Building A 20C)
Sat6 08:00 - 12:0008:0012:00 Physical Medicine and Rehabilitation Center (Building A 20C)
Sat6 13:00 - 15:0013:0015:00 Physical Medicine and Rehabilitation Center (Building A 20C)