bih.button.backtotop.text

พญ. อนงค์ศิลป์ พิทักษ์สิทธิ์

ความชำนาญการ

ตจวิทยา
ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2530
วุฒิบัตร
- สาขาตรรจวิทยา, ประเทศไทย, 2536


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Tue2 17:00 - 20:0017:0020:00 VTL Aesthetic (Building C 8th Floor)