รศ.นพ. วิสูตร คงเจริญสมบัติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2530
แพทย์ประจำบ้าน
- ศัลยศาสตร์ทั่วไป, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย, 2539
- ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2543
การศึกษาหลังปริญญา
- Endourologic and Laparoscopic Minimally Invasive Surgery Miami, 2547
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2539
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2543
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu517:00 - 19:0017:0019:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sun109:00 - 15:0009:0015:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)