ผศ.พญ วิกันดา ลิมปิอังคนันต์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ตจวิทยา
ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544
แพทย์ประจำบ้าน
- ตจวิทยา, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548 - 2551
วุฒิบัตร
- สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา
- Laser Surgery, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2554 - 2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Laser Surgery
- Cosmetic Dermatology
ตารางตรวจ
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Sun113:00 - 18:0013:0018:00VTL Aesthetic (BIT floor8)