ผศ.พญ วรรณจรัส รุ่งพิสุทธิพงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทย์ศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชริรพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
วุฒิบัตร
- สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2556
- สาขา Laser surgery, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Mohs micrographic surgery and cosmetic
- Laser and lights
- Psoriasis
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Sun108:00 - 13:0008:0013:00VTL Aesthetic (BIT floor8)