พญ. อุมามน พวงทอง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
วุฒิบัตร
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา
- Dementia and Cognitive Disorders, The University of British Columbia, Vancouver, แคนาดา, 2550-2552
- Geriatric Psychiatry, The University of British Columbia, แคนาดา, 2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Dementia and Cognitive Disorders
- Geriatric Psychiatry
ตารางตรวจ
Day Time Location
Fri613:00 - 19:0013:0019:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)