นพ. ธีร์ จุฬาโรจน์มนตรี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

วิสัญญีวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
วุฒิบัตร
- สาขาวิสัญญีวิทยา, ประเทศไทย, 2550
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.