พญ. ธนพร ลาภรัตนากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู, การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา
- Cardiac Rehabilitation, Heart Research Centre, Royal Melbourne Hospital, ออสเตรเลีย, 2554
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- การฝังเข็ม, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี, 5 ส.ค. - 14 พ.ย. 2551
- Clinical Exercise Specialist, American College of Sports Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2554
- สาขาโภชนศาสตร์คลินิก, สหรัฐอเมริกา, 2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Cardiac Rehabilitation
- Exercise Related Issues
- Pulmonary Rehabilitation
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Heart Center (BIC 14D)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)
Thu513:00 - 17:0013:0017:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)