ผศ.พญ สุวิรากร โอภาสวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ตจวิทยา
ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527
วุฒิบัตร
- สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2530
การศึกษาหลังปริญญา
- Dermatology, University of California, สหรัฐอเมริกา, 2535-2536
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Occupational & Enviromental contact dermatitis
- Laser Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu509:00 - 12:0009:0012:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00VTL Aesthetic (BIT floor8)