bih.button.backtotop.text

ผศ.พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์

ความชำนาญการ

ตจวิทยา
ตจวิทยา - การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527
วุฒิบัตร
- สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2530
การศึกษาหลังปริญญา
- Dermatology, University of California, สหรัฐอเมริกา, 2535-2536
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Occupational & Enviromental contact dermatitis
- Laser Surgery


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Thu4 09:00 - 12:0009:0012:00 VTL Aesthetic (Building C 8th Floor)
Fri5 17:00 - 20:0017:0020:00 VTL Aesthetic (Building C 8th Floor)