ผศ.นพ. สุเทพ วาณิชย์กุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2536
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจในเด็ก, ประเทศไทย, 2543
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา
- กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, สหรัฐอเมริกา, 2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Pediatric Echocardiography, Pediatric Cardiac Intervention
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Children Center (BIC 17B)