รศ.พญ. สุพินดา ชูสกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
วุฒิบัตร
- สาขาโสติ นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2541
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา
- Rhinology & Allergy, University of Chicago, สหรัฐอเมริกา, 2544
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Sinus Surgery
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Allergic Rhinitis, Nose and Sinus Disease
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Thu517:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Sun108:00 - 12:0008:0012:00ENT Center
Sun113:00 - 16:0013:0016:00ENT Center