ศ.คลินิก พญ. ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521
แพทย์ประจำบ้าน
- กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2524 - 2527
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2527
- สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2533
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา, ประเทศไทย, 2550
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์คลินิก, มหาวิทยารังสิต
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17B)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Children Center (BIC 17C)