bih.button.backtotop.text

รศ.พญ. เปรมจิต จันทองจีน

ความชำนาญการ

ตจวิทยา - การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2547
แพทย์ประจำบ้าน
- ตจวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย, 2550 - 2554
วุฒิบัตร
- สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2554
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Psoriasis
- Phototherapy
- Laser and Cosmetic Dermatology


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
NO OPD CLINIC