รศ.นพ. ประเดิมชัย คงคำ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา
- Endoscopic Ultrasound, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN, สหรัฐอเมริกา, 2549-2550
- Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP), Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN, สหรัฐอเมริกา, 2550-2551
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Advanced Endoscopy: Endoscopic Ultrasound (EUS), Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)
- การส่องกล้องสำหรับมะเร็งทางเดินอาหาร, มะเร็งท่อน้ำดี, นิ่วท่อน้ำดี, โรคตับอ่อนอักเสบ, โรคมะเร็งตับอ่อน, โรคถุงน้ำในตับอ่อน
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon216:30 - 18:3016:3018:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed416:30 - 18:3016:3018:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)