ผศ.นพ. พรชัย กิ่งวัฒนกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ไตวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2534
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2536
การศึกษาหลังปริญญา
- กุมารเวชศาสตร์โรคไต, The Children's Mercy Hospital, Kansas City, Missouri, สหรัฐอเมริกา, 2537-2540
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon217:30 - 20:0017:3020:00Children Center (BIC 17C)
Fri617:30 - 20:0017:3020:00Children Center (BIC 17C)