ผศ.นพ. ปิติ เตชะวิจิตร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
- อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, ประเทศไทย, 2555
การศึกษาหลังปริญญา
- มะเร็งในเด็ก (Pediatric Sarcoma), Baylor College of Medicine, Houston, Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556 - 2557
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Pediatric Hematology & Oncology
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17B)
Sat713:00 - 15:0013:0015:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)