นพ. พิชัย แสงชาญชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
วุฒิบัตร
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา
- Addiction Psychiatry, University of Minnesota, Minnesota, USA, 2002
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Addiction Psychiatry
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)