bih.button.backtotop.text

นพ. ณัฐ นิยมอุดมวัฒนา

ความชำนาญการ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544
วุฒิบัตร
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย, 2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Head and Neck Surgery
- Laryngology


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Wed3 17:00 - 20:0017:0020:00 ENT Center
Fri5 17:00 - 20:0017:0020:00 ENT Center
Sat6 13:00 - 20:0013:0020:00 ENT Center