bih.button.backtotop.text

นพ. ณัฐ นิยมอุดมวัฒนา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544
วุฒิบัตร
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย, 2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Head and Neck Surgery
- Laryngology
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Fri617:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Sat713:00 - 20:0013:0020:00ENT Center