รศ.นพ. นภดล นพคุณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ตจวิทยา
ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
วุฒิบัตร
- สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2522
- สาขาตจวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2529
- อนุสาขาตจพยาธิวิทยา, ประเทศไทย, 2556
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Dermatopathology
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon217:00 - 19:0017:0019:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Thu517:00 - 19:0017:0019:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00VTL Aesthetic (BIT floor8)