bih.button.backtotop.text

รศ.นพ. นภดล นพคุณ

ความชำนาญการ

ตจวิทยา
ตจวิทยา - การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
วุฒิบัตร
- สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2522
- สาขาตจวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2529
- อนุสาขาตจพยาธิวิทยา, ประเทศไทย, 2556
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Dermatopathology


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
NO OPD CLINIC