bih.button.backtotop.text

รศ.นพ. นภดล นพคุณ

ความชำนาญการ

ตจวิทยา
ตจวิทยา - การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
วุฒิบัตร
- สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2522
- สาขาตจวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2529
- อนุสาขาตจพยาธิวิทยา, ประเทศไทย, 2556
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Dermatopathology


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Mon1 17:00 - 19:0017:0019:00 VTL Aesthetic (Building C 8th Floor)
Thu4 17:00 - 19:0017:0019:00 VTL Aesthetic (Building C 8th Floor)
Fri5 13:00 - 16:0013:0016:00 VTL Aesthetic (Building C 8th Floor)