พญ. มัทนา หาญวนิชย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2522
- สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา
- อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, The Johns Hopkins University, Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2526-2527
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon213:30 - 16:0013:3016:00Medical Clinics (BIC 15A)
Tue313:30 - 20:0013:3020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Wed413:30 - 16:0013:3016:00Medical Clinics (BIC 15A)
Thu513:30 - 20:0013:3020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Fri613:30 - 16:0013:3016:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sat713:30 - 15:3013:3015:30Medical Clinics (BIC 15A)