รศ.นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2539
- สาขาศัลยศาสตร์หัวใจ, ประเทศไทย, 2541
- Master degree of Science in Surgery 2545 (University of British Columbia, ประเทศแคนาดา)
- Certificate Fellowship Training in Adult & Pediatrics Cardiac Surgery, ประเทศแคนาดา, 2542-2548
-ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Adult & Pediatrics Cardiac Surgery, ประเทศแคนาดา, 2542-2548
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sun110:00 - 12:0010:0012:00Heart Center (BIC 14A)