ผศ.นพ. เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
แพทย์ประจำบ้าน
- ศัลยศาตร์, โรงพยาบาลศิริราช, 2542 - 2545
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2545
- สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา
- Cardiothoracic Surgery, Cleveland Clinic, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2550 - 2551
- Cardiothoracic Surgery, The Children's Hospital of Philadelphia, Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551 - 2552
- Clinical Fellow in Cardiac Surgery, Children's Hospital, Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2552 - 2553
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Adult cardiac surgery
- Congenital cardiac surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.