นพ. กมล ภานุมาตรัศมี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
แพทย์ประจำบ้าน
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2547-2551
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา
- Laparoscopic Urological Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551-2552
- Laparoscopic , Glickman Urological and Kidney Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA, 2554 - 2555
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Uro-Oncology
- Laparoscopic and Robotic Surgery
- Stone Surgery
- Adrenal Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu516:00 - 19:0016:0019:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sat713:30 - 16:3013:3016:30Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)