นพ. ฮิโรชิ จันทาภากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

ภาษา

อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539
- สาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542
- สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543, Recertified 2554
- สาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก, ประเทศไทย, 2547
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา
- Allery and Clinical Immunology, University of Wisconsin, Midson, Wisconsin, สหรัฐอเมริกา, 2539-2541
- Rheumatology, Scripps Clinic & Research Foundation, La Jolla, California, สหรัฐอเมริกา, 2541-2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- โรคภูมิแพ้, โรคหอบหืด, Autoimmunity, โรค SLE และโรคข้ออักเสบ
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15C)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15C)
Thu516:00 - 20:0016:0020:00Medical Clinics (BIC 15C)
Sat708:00 - 15:0008:0015:00Medical Clinics (BIC 15C)