ผศ.นพ. เทพ เศรษฐบุตร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา, โสต ศอ นาสิกวิทยาเด็ก

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, Texas Tech University Health Sciences Center School of Medicine, TX, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551
วุฒิบัตร
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2559
- สาขาโนต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย, 2561
การศึกษาหลังปริญญา
- Pediatric Otolaryngology, University of California, Davis Medical Center, CA, 2556 - 2557
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Hofstra University, New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Tue317:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Sat713:00 - 17:0013:0017:00ENT Center