รศ.พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2543
- สาขากุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา
- กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา, Children's Hospital of Michigan, Wayne State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2546-2548
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17C)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17C)
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Children Center (BIC 17C)