ผศ.นพ. ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
วุฒิบัตร
- สาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง), ประเทศไทย, 2536
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา
- ผื่นแพ้สัมผัส และ Immunodermatology, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2533-2535
- ผื่นแพ้สัมผัสและตจวิทยา (โรคผิวหนัง), ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2535
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- ผมร่วง, ผมบาง, ผิวหนังอักเสบ
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:20 - 12:0009:2012:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Wed409:20 - 12:0009:2012:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Fri609:20 - 12:0009:2012:00VTL Aesthetic (BIT floor8)