bih.button.backtotop.text

ผศ.พญ. ชมพร สีตะธนี

ความชำนาญการ

รังสีวิทยา - รังสีรักษา

ภาษา

ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539
วุฒิบัตร
- สาขารังสีรักษา, ประเทศไทย, 2543
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Visiting Scholor, สหรัฐอเมริกา, 2546
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Gynecologic, Breast, GI tract malignancies


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Sat6 09:00 - 15:0009:0015:00 Horizon Cancer Center (Building B 3rd Floor)