พญ. จิราภา ปัณฑวังกูร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, Cardiology (Cardiac Imaging)
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2543
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2545
- Certification Board of Cardiovascular Computed Tomography, 2552
การศึกษาหลังปริญญา
- Cardiac MR, Wake Forest University Baptist Medical Center, USA, 2007-2008
- Cardiac CT, Wake Forest University Baptist Medical Center, USA, July-October 2008
- Advance Cardiovascular Imaging (Echocardiography), Cleveland Clinic, USA, 2008-2009
- Cardiac MRI in Congenital Heart Disease, Children Hospital Boston, USA, July-September 2009
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Cardiac MRI
- Cardiac CT
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14A)