พญ. เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ตจวิทยา
ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
- สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา
- Dermatology, Henry Ford Hospital, Wayne State University, Detroit, MI, สหรัฐอเมริกา, 2552-2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Photomedicine
- Psoriasis
- Vitiligo
- Mycosis fungoides
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Thu517:00 - 19:0017:0019:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00VTL Aesthetic (BIT floor8)
Sun108:00 - 18:0008:0018:00VTL Aesthetic (BIT floor8)