bih.button.backtotop.text

พญ. อนุตรา โพธิกำจร

ความชำนาญการ

กุมารเวชศาสตร์ - กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ภาษา

ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539, Recertified 2547
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542, Recertified 2550
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา
- อายุรกรรมโรคระบบต่อมไร้ท่อในเด็ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2541
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Growth Disorder, Obesity, Eating disorder and Puberty Problem


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Wed3 09:00 - 12:0009:0012:00 Children Center (Building A 17C)
Wed3 13:00 - 16:0013:0016:00 Children Center (Building A 17C)
Fri5 09:00 - 12:0009:0012:00 Children Center (Building A 17C)
Fri5 13:00 - 16:0013:0016:00 Children Center (Building A 17C)
Sat6 13:00 - 16:0013:0016:00 Children Center (Building A 17C)

Article by this doctor