นพ. อนนท์ บริณายกานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519
วุฒิบัตร
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2527
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Tue317:00 - 19:0017:0019:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Sat709:00 - 16:0009:0016:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)