พญ. อนงค์ศิลป์ พิทักษ์สิทธิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ตจวิทยา
ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2530
วุฒิบัตร
- สาขาตรรจวิทยา, ประเทศไทย, 2536
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00VTL Aesthetic (BIT floor8)