พญ. ภัทริน เชาว์วิศิษฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2540
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2545
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา
- โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา, Rush Presbyterian St. Luke's Modical Center, Chicago, Illinois, สหรัฐอเมริกา, 2542
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon211:00 - 16:0011:0016:00Medical Clinics (BIC 15C)
Tue313:00 - 18:0013:0018:00Medical Clinics (BIC 15C)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15C)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15C)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15C)
Sun108:00 - 08:3008:0008:30Medical Clinics (BIC 15C)
Sun109:00 - 09:3009:0009:30Medical Clinics (BIC 15C)
Sun110:00 - 10:3010:0010:30Medical Clinics (BIC 15C)
Sun111:00 - 11:3011:0011:30Medical Clinics (BIC 15C)

Article by this doctor