นพ. พิษณุ เกิดสินธ์ชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ, ดัชท์, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2530
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2535
การศึกษาหลังปริญญา
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสวนหัวใจและการขยายบอลลูน, University Hospital Gasthuisberg , Belgium, 2537-2539
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- การขยายหลอดเลือดหัวใจโดยใช้บอลลูนและลวดตาข่าย
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Heart Center (BIC 14A)