bih.button.backtotop.text
Job Title:
Position: Accounting Officer – AP
Department: Accounting
Basic Requirement:

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี 
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน-การธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย  1 ปี 
 • มีความรู้ด้านการลงบัญชี และบัญชีภาษี
 • มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อาคารบำรุงราษฎร์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 (ใกล้อาคารมาลีนนท์)
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • โอนเงินต่างประเทศ
 • จัดทำใบสำคัญทั่วไปประจำเดือน (Standard Journal Voucher)
 • จัดทำบันทึกรายได้อื่น
 • จัดทำบันทึกบัญชีธนาคาร
 • จัดทำบันทึกค่าใช่จ่ายโอนเงินต่างประเทศ
 • Cash Flow และ คำนวณเงินในบัญชีเพื่อนำฝากในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตามความเหมาะสมงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Job Title:
Position: Accounting Officer – A/R others/Fixed Assets
Department: Accounting
Basic Requirement:

หน้าที่และความรับผิดชอบ      

 • ออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ของร้านเช่าพื้นที่
 • บันทึกบัญชีรับเงิน
 • รายละเอียดประกอบบัญชีแยกประเภทรายเดือน
 • บันทึกสินทรัพย์ถาวรเข้าระบบ
 • ทำการเช็คเอกสารที่ได้รับมาจากแผนกต่างๆและ ทำ Disposal หรือ Transfer Assets ในระบบ
 • ดูแลและจัดเก็บเอกสาร
 
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft office ได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
มีความละเอียดรอบคอบและกระตือรือร้นในการทำงาน 

Job Title:
Position: Clinical Perfusionist (นักปฏิบัติการเครื่องปอดและหัวใจเทียม)
Department: Operating Room
Basic Requirement:

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา: สหเวชศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและ ทรวงอก หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • มีประสบการณ์การเป็ นนักปฏิบัติการเครื่องปอดและหัวใจเทียม (Perfusionist)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน Cardiovascular Perfusionist
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน anatomy, physiology, pharmacology และเทคนิคปราศจากเชื้อ
 • สามารถสื่อสารอ่านและพูดภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนน TOEIC มากกว่า 300)
 • จัดการกับสถานการณ์ตึงเครียดและฉุกเฉินได้ดี (Stress Tolerance)
 • มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทีมได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ช่วยเหลือแพทย์ในระหว่างการผ่าตัด โดยการปรับเครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ ให้เหมาะกับการทำหัตถการ หรือการผ่าตัด จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ด้านหัวใจและปอดให้เป็นไปตามที่แพทย์สั่งการ ช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการตามมาตรฐานและ นโยบายที่กำหนด

Job Title:
Position: Clinical Research Associate/ผู้ประสานงานการวิจัย
Department: Bumrungrad Hospital Public Company Limited
Basic Requirement:

วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน


วุฒิการศึกษา:   ปริญญาตรี/ปริญญาโท

สาขาวิชา: พยาบาลศาสตร์บัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตทีเกียวข้อง

 

ประสบการณ์ในการทำงาน:

 • มีประสบการณ์ทีกียวข้องในการทำงานวิจัยไม่ตากว่า ปีโดยเฉพาะการกำกับดูแลงานวิจัย การดูแลยาวิจัย การวิจัยทางคลินิกและการพัฒนาการวิจัยทางคลินิก

 

คุณสมบัติทีจำเป็นอืนๆ:

    1. มีความรู้ทางด้านการเสนอข้อมูลเพื่อขอการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/คณะกรรมการอาหารและยา/กฎระเบียบต่างๆ/หลักการวิจัยทีดี
    2. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา
    3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    4มีการวางแผน จัดการที่ดี, รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
    5มีทักษะในด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง (ทักษะในการพูด อ่าน ฟังและเขียน)
    6. มี ทักษะการเจรจาต่อรอง และการบริหารงานหลายอย่างในเวลาจำกัด
    7. สามารถทำงานโดยลำพัง

การฝึกอบรมทีจำเป็นต่อการปฎิบัติงาน

 • ICH/GCP refreshes training
 • Training รายละเอียดของแต่ละโครงการวิจัย
 • Project management
 • Prioritization

 

 

Job Title:
Position: Contact Center officer (Full Time)
Department: Contact Center officer (Full Time)
Basic Requirement:

 Required Qualifications:

 • ปริญญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในหน่วยงานในโรงพยาบาล หรือ ธุรกิจการบริการ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางอีเมล์
 •  มีความสามารถในการสื่อสาร พูด-อ่าน-เขียน ได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนน TOEIC 650
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เช่น ไมโครซอฟท์ เอาท์ลุค ไมโครซอฟท์ เวิร์ด

Roles and Responsibilities:

 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายตามรายชื่อใน Queue Entry เรียกหมายเลขรับบริการ ตามคิวที่ completed ที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
 • ทวนชื่อ นามสกุลผู้วันเดือนปีเกิดตามมาตรฐาน Patient Goal 1 เพื่อยืนยันความถูกต้อง และแจ้งยอดค่าใช้จ่าย และสอบถามวิธีการชำระเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ และมอบต้นฉบับให้ลูกค้า
 • อธิบายรายละเอียดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้องทำการ Transfer Queue ไปที่แผนกเภสัชกรรมหากผู้ป่วยมียากลับบ้าน
 • ตรวจนับเงินสดประจำวัน เมื่อเสร็จงาน  แยก เงินสด เช็ค และเงินตราต่างประเทศ และกรอกรายละเอียดลงในใบตรวจสอบรายการส่งเงิน

 

Job Title:
Position: Coordinator, Risk Management
Department: Risk Management
Basic Requirement:

คุณสมบัติที่ต้องการ
• วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีทักษะการสื่อสารที่ดี และเหมาะสม มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี และตอบสนองกับปัญหาต่างๆได้อย่างมืออาชีพ
• มีทักษะการวิเคราะห์ สามารถประเมินเงื่อนไขต่างๆ และแสดงออกอย่างมืออาชีพ
• สามารถทำงานร่วมกับแพทย์ ลูกค้า และพนักงานทุกระดับในโรงพยาบาล 

ติตด่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ 02 667 2040 หรือ 02 011 4015
Recruitment & Hiring Management Department
02 011 4015
02 011 4016
E-mail: [email protected]

Job Title:
Position: Credit Management Coordinator/ผู้ประสานงานบริหารหนี้
Department: Credit Management
Basic Requirement:

เป้าหมายของงาน
 
ร่วมกับผู้จัดการแผนกและหัวหน้าหน่วย ในการบริหารจัดการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อดำเนินการนำส่งเอกสารในการเรียกเก็บเงินจากบริษัทคู่สัญญา และทวงถามการชำระเงินจากบริษัทคู่สัญญา ตลอดจนบริหารจัดการหนี้ที่เกิดจากผู้รับบริการสุขภาพรายบุคคลอย่างเหมาะสม
 
คุณลักษณะของผู้ดำรงตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
 
ประสบการณ์ในการทำงาน :

 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
คุณสมบัติที่จำเป็นอื่นๆ
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Powerpoint
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต  ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีทักษะการตัดสินใจ และการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดีทั้งทักษะการฟัง พูด อ่านเขียน
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อาคารบำรุงราษฎร์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 (ใกล้อาคารมาลีนนท์)

Job Title:
Position: Credit Management Officer /เจ้าหน้าที่บริหารหนี้
Department: Credit Management
Basic Requirement:

Required Qualifications

 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์การทำงาน งานการเงิน งานบริษัทประกันภัยหรืองานคลินิกมาก่อนจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน (TOEIC score มากกว่า 450 คะแนน)
 • สามารถใช้ program computer Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฎิบัติงานที่ อาคารบำรุงราษฎร์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 (ใกล้อาคารมาลีนนท์)
Roles and Responsibilities
 • ตรวจสอบเอกสารเพื่อ เรียกเก็บเงินกับบริษัทคู่สัญญาและผู้ป่วย
 • นําส่งเอกสารเรียกเก็บเงินกับบริษัทคู่สัญญาและผู้ป่วย
 • เรียกเก็บเงินจากบริษัทคู่สัญญาและผู้ป่วย เมื่อครบกําหนดตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ ระหว่างโรงพยาบาลและบริษัทคู่สัญญา หรือผู้ป่วยรายบุคคล
บริหารจัดการหนี้ที่บริษัทคู่สัญญา และผู้ป่วยผิดนัดชําระเงิน และหรือ ปฏิเสธการชําระเงินตามนโยบายโรงพยาบาล

Job Title:
Position: Customer Services Officer
Department: Customer Services Officer
Basic Requirement:

Customer Service Officer (Dispatching)


คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา


คุณสมบัติ
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการพิมพ์และเก็บข้อมูลได้ (Microsoft Officeฯลฯ)
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูดอ่าน เขียน)
 • มีService mind และบุคลิกภาพที่ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่องานบริการ,เพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • สามารถทางานได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดต่อประสานงานระหว่างล่ามและแผนกที่ต้องการล่ามเพื่อจัดส่งล่ามแปลภาษาไปยังแผนกนั้นๆ

Job Title:
Position: Data Specialist
Department: IT
Basic Requirement:

Roles and Responsibilities

 1. Develop and maintain Database Management System
 2. Data Extract, Transfer, Load (ETL)
 3. Data Analysis: Develop reports and perform basic statistical analyses
 4. Maintain data security and integrity
 5. Evaluating new technology
 6. SQL Scripting: Writes SQL scripts for data extracts, report and others as required, Maintains the SQL Script Catalogue
 7. Plans and executes changes in accordance with Bumrungrad policies and procedure
 

Qualifications

 • Bachelor Degree or higher, major of Computer Engineering, Computer Science or related field.
 • Preferably have at least 3 year of experience in a data services role.
 • Experience in the following technologies is advantageous:
  • SQL Server
  • SQL Server Reporting Services
  • SQL Server Integration Services
  • SQL Server Analysis Services
 • Strong documentation skills
 • An understanding of relational databases
 • An understanding of an SQL query language
 • An understanding of incident and change management processes.
 • Good command of English with strong communication and interpersonal skills

Job Title:
Position: Department Manager, Data
Department: IT
Basic Requirement:

Job Purpose

 • Ensure information security and effective operation of data services to users.
 • Set and monitor data standards and quality throughout the organization.
 • Lead and manage in data management, data warehouse.
 • Drive new initiatives to improve quality of service and response time.

Roles and Responsibilities

 • Data Management - Maintain a roadmap for enterprise level data management based on business objectives,existing capabilities, and industry and technical trends.
 • Data Warehouse - Develop the Enterprise Data Warehouse strategy that enables efficient access of accurate and up-to-date information tofacilitate intelligent decision making to help improve patient safety, optimize businessoperations and support the growth strategies of the organization.
 • Data security, data integrity, and data standards - Develop data policies, rules, and standards that govern which data is collected, and how it is stored, arranged,and put to use throughout the organization. Set data standards that adhere to the local data laws of Thailand and international laws relating to Data Protection. 
 • Operation - Support day-to-day operation related to data such as data management.

 

Work Experiences

1. At least 10+ years of experience in IT industry.

2. At least 5+ years of experience in data management such as Database Administrator or Business Intelligent.

3. At least 3+ years of experience in managing IT team.

 

Required Qualifications

1. Expertise in database technologies such as MS SQL.

2. Understand IT infrastructure.

3. Keen to learn and adopt new technologies.

4. Advance analytical and problem solving skills.

5. Results oriented and self-motivation.

6. Ability to lead the team and work with other departments.

7. Proficient in English language both oral and written.

Job Title:
Position: Department Manager - Leadership Development & Learning Design
Department: Leadership Development and Learning Design
Basic Requirement:

วางแผน วิเคราะห์ ควบคุมงบประมาณ สำรวจ วิเคราะห์และออกแบบแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องตามตำแหน่งงาน รวมทั้งออกแบบเครื่องมือวัดประเมินการเรียนรู้ จัดหากิจกรรมและสื่อการเรียนรู้

 

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/การบริหารจัดการ/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการแผนก หรือในงานบริหารจัดการที่มีพนักงานในความดูแลอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสารดีเยี่ยม ทั้งการพูด การเขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนน TOEIC ≥600 หรือเทียบเท่า)
 • เป็นผู้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และใส่ใจต่อการพัฒนาตนเองและผู้อื่น
 • มีทักษะในการนำการเปลี่ยนแปลง และการบริหารความเปลี่ยนแปลง
 • เป็นผู้มีทัศนคติในเชิงบวก รับฟังและเข้าใจความหลากหลายของบุคคล

ความรับผิดชอบ:

 • พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงพยาบาลในด้านทักษะการพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  • กำกับดูแลการออกแบบการบวนการเรียนรู้ การส่งมอบความรู้ให้สอดคล้อง ตามตามตำแหน่งงานและสมรรถนะการทำงาน
  • กำกับดูแลการสำรวจความจำเป็นและความต้องการการฝึกอบรมพัฒนาของพนักงาน
  • ทบทวนและอนุมัติแผนการฝึกอบรม และแผนงบประมาณประจำปี, สื่อสารแผนงบประมาณให้กับฝ่ายต่างๆ
  • กำกับดูแลการฝึกอบรม และกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนมีการประเมินผลลัพธ์และการรายงานผล
 • พัฒนาสมรรถนะของพนักงานที่มีศักยภาพสูงของโรงพยาบาล
  • วางระบบและกำหนดกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้นำและสมรรถนะด้านการบริหารให้กับพนักงานที่มีศักยภาพสูง
  • ดำเนินโครงการการพัฒนา, ติดตามประเมินผล, รายงานผลและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
  • พัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานได้ดี และมีความก้าวหน้า
 • ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ส่งมอบ
  • ออกแบบกระบวนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ และค่านิยมของโรงพยาบาล
  • ดูแลและให้คำแนะนำแก่พนักงานในหน่วยงานในการออกแบบ ส่งมอบ กระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
  • ส่งมอบกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานในด้านการ ติดต่อสื่อสาร การสอนงาน การให้คำแนะนำ การวางแผนการทำงาน พัฒนาทัศนคติที่ดี และทักษะทั่วไปในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • กำหนดกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้แต่ละหัวข้อตามความเหมาะสม
  • พัฒนาและจัดหาคู่มือการสอน คู่มือผู้เรียน เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้
  • ออกแบบกระบวนการ และพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลความรู้ ความสามารถพฤติกรรม ทัศนคติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงพฤติกรรมการทำงานไปในแนวทางของโรงพยาบาล
 • สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้ของโรงพยาบาล
  • ส่งเสริม จัดกิจกรรม และประยุกต์การนำเทคโนโลยีหรือวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการพัฒนา
  • จัดหางบประมาณและทรัพยากรใน การดำเนินการเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ขององค์กร

Job Title:
Position: E-mail Management Officer
Department: Referral Center
Basic Requirement:

 Required Qualifications:

 • ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2ปี ในหน่วยงานในโรงพยาบาล หรือ ธุรกิจการบริการ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางอีเมล์
 • มีความสามารถในการสื่อสาร พูด-อ่าน-เขียน ได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนน TOEIC ≥ 650
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เช่น ไมโครซอฟท์ เอาท์ลุค ไมโครซอฟท์เวิร์ด
Roles and Responsibilities:
 • ให้บริการนัดหมายล่วงหน้า ให้ข้อมูลการบริการทั่วไปของโรงพยาบาลฯ แก่ลูกค้าผ่านช่องทาง จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์/โทรศัพท์และ โทรสาร โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน กลยุทธ์ของโรงพยาบาลฯ
 • ติดต่อประสานงาน กับ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลในการตอบกลับลูกค้า
 • ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องเหมาะสมก่อนตอบกลับลูกค้า
 • ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าในระบบตามที่กาหนด ให้ถูกต้องครบถ้วน

Job Title:
Position: HCM Technical Analyst, (Human Capital Management)
Department: ็HR
Basic Requirement:

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาอื่่นที่่เกี่่ยวข้อง

(เช่น บริหารข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น)
 

ประสบการณ์ในการทํางาน:

1. ประสบการณ์ด้านงานระบบสารสนเทศ ด้านบุคลากร (HRIS) 3-5 ปี

2. ประสบการณ์การสร้างเครื่องมือในระบบสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์ รวบรวม และจัดทํารายงาน 3-5 ปี

 

คุณสมบัติที่จําเป็นอื่นๆ:

1. มีความรู้ และความชํานาญในงานบริหารด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

2. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่่อง

3. มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและองค์กร

4. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี

5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint และสามารถใช้งาน เวปไซด์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยความชํานาญ

6. สามารถใช้งาน SAP and PeopleSoft ในระดับสูง
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการบริหารจัดการข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมาก ไม่เว้นแม้แต่งานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ทางทีมจึงต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสามารถในการสร้างเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนงานที่ดีในอนาคตขององค์กรต่อไป

Job Title:
Position: Health Insurance Services
Department: Health Insurance Services
Basic Requirement:

 Health Insurance Services
 
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานในตำแหน่ง
 
Utilization Concurrent Review Nurse (Oversea)
Utilization Concurrent Review Nurse (Local)
 
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทประกัน 
• จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลของผู้ป่วยที่ต้องการใช้ในการติดต่อบริษัทประกัน
• ติดตามและรายงานความคืบหน้าในการติดต่อ ประกัน ให้ผู้ป่วยและแพทย์รับทราบ
• ติดต่อประสานงานกับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่การเงิน แผนกบริการบริษัทคู่สัญญา
ในการเก็บเงินมัดจําเป็นระยะ
 
Insurance Officer (Oversea)
Insurance Officer (Local) 

ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้มาติดต่อ คัดกรองข้อมูลทาง โทรศัพท์ การขอเข้าพบตามความจําเป็นเร่งด่วน 
• ให้คําปรึกษาเกียวกับข้อมูลทางการแพทย์แก่ เจ้าหน้าที่บริการบริษัทคู่สัญญา และเจ้าหน้าที่การเงินแผนกบริการบริษัทคู่สัญญา 

ติตด่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ 02 667 2040 หรือ 02 011 4015 
Recruitment & Hiring Management Department
02 011 4015
02 011 4016
E-mail: [email protected]
 

Job Title:
Position: HIS Application Support officer
Department: IT
Basic Requirement:

เป้าหมายของงาน:

เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งาน HIS ในการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคทางโทรศัพท์, อีเมล, หรือทางการส่งข้อความสนทนา เสาะหาและบริการให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งานซึ่งต้องการความช่วยเหลือในการทำงานกับระบบ HIS ให้ราบรื่นขึ้น รวบรวมและวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่ต้องการ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ หรือทำงานในวันหยุดราชการได้งาน ทำงานแบบเวียนวันหยุด มีวันหยุดเดือนละ 8 วันโดยเฉลี่ย
 • มีทักษะในการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม มีใจรักงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการแก้ปัญหาที่ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ชอบการเรียนรู้

Job propose:

Assist user urbanely to solve technical issue via phone, email or chat messenger, Identify and provide information for user that might helpful for working smoothly with HIS Application. collect and analyst all issue to report to appropriated internal team.

Required Qualifications:

 • Bachelor's degree in computer science or  related field.
 • Ability to work as a rotating roster including overnight shifts, weekends and public holidays to support the issues from HIS Application.
 • Excellent customer service skills.
 • Proficient in verbal and written English will be considered.
 • Strong verbal communication and problem solving skills

Job Title:
Position: HR Business Partner & OD (Specialist/Sr. Specialist)
Department: HR
Basic Requirement:

Job Purpose:

HRBP&OD is to be responsible for proactive support to enabling Bumrungrad organizations in aligning people, strategy and processes.  . Supporting to Bumrungrad businesses through project base of People Management and Development.  Providing staffing solutions, new initiatives and intervention as well as serving Bumrungrad International Hospital (BIH) and subsidiaries’ companies

 

Key Responsibilities:

1. HR partnering roles and HR solutions provider to serve hospital business strategy and objectives.

 • Facilitate business leaders for human capital solutions and support in achieving their business goals
 • Understand the changing business needs on the people and constantly provide support upon business plans
 • Facilitate goal setting across the business and communicate with employees
 • Provide solutions and consultation where related HR issues.
 • Initiative new ideas or HR interventions to support business units/divisions for staff retention and engagement i.e. conduct survey or interview for insight information and analyze for developing HR solutions
 • Build organizational culture and good climate in the organization.  Initiate positive input tools and/or activities in developing organizational culture and in serving Bumrungrad core values.
 • Prepare and submit reports as regular basis i.e. weekly, monthly, quarterly, yearly

 2. Project Management and Coordination

 • Implement and ensure that projects are run in compliance with organization’s requirements.
 • Analyze and prepare project summary report
 • Co-work with other units within Human Resources and Bumrungrad Academy ensure all works are run smoothly i.e. recruitment, staff welfare, competency development, training program etc.
 • Administer HR documentations in appropriate filling according to standards
 • Maintain employee database, ensure updated data in the system includes HR reports

 

Required Qualifications

 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources Management, Political Sciences, Social Sciences, or any related
 • About 8-10 years of total experience with minimum 5 years’ experiences of HR fields in HR Generalist or HRBP
 • Work experience in healthcare business is preferable
 • Business Acumen, assertive and results oriented
 • Good communication, coordination, collaboration and inter personal skills
 • Good at prioritizing, planning, organizing and problem solving skills
 • Good command of English and computer literacy

Job Title:
Position: Manager, Expatriate Business Development (Mandarin and Cantonese speaking)
Department: Marketing Department
Basic Requirement:

Key roles and responsibilities:

 • Identify, evaluate and develop Chinese Expats Channel or accounts related to Chinese Expats relationship
 • Develop and manage existing and new Chinese Expats Channel or accounts related to Chinese  Expats relationship
 • Promote Bumrungrad Brand and develop effective marketing tools for Chinese Expats Channel or accounts related to Chinese Expats relationship
 • Manage and develop promotional campaign with Chinese Expats Channel or accounts related to Chinese Expats relationship
 • Develop and manage marketing strategies to increase revenues and referral volumes as targeted
 • Develop and introduce new products and services to profitably meet the needs of Chinese Expats Channel
 • Develop effective marketing strategies for Chinese Expats Channel

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or above in any field
 • Thais or foreigners
 • At least 3-4 years’ experience in hospital or healthcare services
 • At least 3-4 years’ working experience in marketing or customer service field.
 • Excellent command of Mandarin and Cantonese (spoken, read and written) and able to persuade motivate others well
 • Have a good problem solving skill

Job Title:
Position: Medication Safety and Quality Standards Manager - Pharmacy
Department: Pharmacy Department
Basic Requirement:

Specific Qualification:

 • Registered pharmacist is required
 • Have a full understanding of Medication Management and Use (MMU), in reference of  international/professional hospital standards i.e. JCI, AHA
 • Have experience in leading the hospital accreditation to meet MMU requirements
 • Fluent in Thai and English
 • Have good interpersonal and coordination skills.  Be able to collaborate with various parties.
 • Have strong leadership, analytical and decision making skills
 • Be able to establish, prioritize, and manage multiple activities to meet division, and organization timelines
 • Be able to influence the culture of safety for medication management
 • Be able to work independently with minimal guidance.  Be an active team player.

Role and responsibility:

 • Facilitate the management of MMU systems to meet standard criteria (including but not limited to implementing pharmacy best practices, engaging in assessing the safety of newly deployed medications, managing inventory and storage of medications)
 • Work as/lead an integral team with pharmacy staff and other disciplines to deliver medication safety and to meet MMU quality standards.
 • Facilitate system change process.  Establish processes to improve medication management 
 • Actively engaged in medication error mitigation and prevention.
 • Lead an effort in error identifications of harmful medication error cases. 
 • Integrate the science of safety into pharmacy operations
 • Orientate new staff od medication safety system in the hospital.
 • Act as an expert in medication safety
 • Other duties as assigned 

Job Title:
Position: OPD Patient Finance (เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย)
Department: Patient Finance
Basic Requirement:

 Required Qualifications:

 • ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีในการติดต่อบุคลากรและลูกค้า
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีความอดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี  มี TOEIC Score มากกว่า 450
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือการบริการ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

Roles and Responsibilities:

 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายตามรายชื่อใน Queue Entry เรียกหมายเลขรับบริการ ตามคิวที่ completed ที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
 • ทวนชื่อ นามสกุลผู้วันเดือนปีเกิดตามมาตรฐาน Patient Goal 1 เพื่อยืนยันความถูกต้อง และแจ้งยอดค่าใช้จ่าย และสอบถามวิธีการชำระเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ และมอบต้นฉบับให้ลูกค้า
 • อธิบายรายละเอียดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้องทำการ Transfer Queue ไปที่แผนกเภสัชกรรมหากผู้ป่วยมียากลับบ้าน
 • ตรวจนับเงินสดประจำวัน เมื่อเสร็จงาน  แยก เงินสด เช็ค และเงินตราต่างประเทศ และกรอกรายละเอียดลงในใบตรวจสอบรายการส่งเงิน

 

Job Title:
Position: Pharmacist
Department: Pharmacist
Basic Requirement:

คุณสมบัติ

·       ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
·       เป็นสมาชิกของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
·       สัญชาติไทย / มีทักษะในการสื่อสารและการอธิบาย
·       มีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
·       มีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงการบริการ
·       มีความอดทนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยได้
·       สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางวาจา และลายลักษณ์อักษร
·       สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ ทำงานล่วงเวลา และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงาน
·       สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน(MS office)ได้
·       มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (คะแนน TOEIC>600)
·       หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ผู้สมัครที่สนใจสามารถติดต่อหรือส่งเอกสารสมัครงาน ประวัติย่อหรือเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่

Human Resources Division, 

5th Floor, Ploenchit Center Building

BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110

E-mail:  [email protected]

Tel.02 011 4015

Walk-in candidates are welcome Mon-Fri 8.00AM – 3.00PM (Except Public Holidays)

 

 

Job Title:
Position: Procurement Officer, Medicine
Department: Bumrungrad Hospital Public Company Limited
Basic Requirement:

 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

ประสบการณ์ในการทำงาน:

หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ การคัดเลือกสินค้า การเจรจาต่อรอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติที่จำเป็นอื่นๆ

1.มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

2.มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต

3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office

5.มีความสามารถในการอ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

Job Title:
Position: Project Engineer - Project Development
Department: Construction Management
Basic Requirement:

เป้าหมายของงาน
 
ให้คำแนะนำด้านเทคนิคด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมในโครงการที่เกี่ยวข้อง, ประสานงานกับผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล เพื่อให้งานสำเร็จออกมาอย่างมีคุณภาพ
 
คุณลักษณะของผู้ดำรงตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
ประสบการณ์ในการทำงาน :

 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง ตกแต่ง หรือ บริหารโครงการอย่างน้อย 5 ปี
 • มึความเป็นผู้นำ สามารถบริหารงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้สำเร็จภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูงต่องาน มีความคิดสร้างสรรค์และกล้านำเสนอ
 
คุณสมบัติที่จำเป็นอื่นๆ
 • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • สามารถเขียนและอ่านแบบในงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถด้าน Computer และ Software ที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นอย่างดี

Job Title:
Position: Radiologic Technologist
Department: Radiologic Technologist
Basic Requirement:

Required Qualifications:

 • จบปริญญาตรี  สาขา รังสีเทคนิค
 • มีความรู้ในวิชาชีพรังสีเทคนิค
 • สื่อสารได้ดีทั้งการพูดและการเขียน, มีทักษะในการใช้มือ ตา ที่สัมพันธ์กัน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการบริการผู้ป่วย
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ได้รวมทั้งทำงานล่วงเวลาได้และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการ ทำงานได้

Roles and Responsibilities:

 • อ่าน และ/หรือสอบถามประวัติผู้ป่วย รวมทั้งผลการตรวจต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ ส่งต่อข้อมูลกับแพทย์และผู้เกี่ยวข้องได้ อย่างถูกต้องครบถ้วน
 • บริหารและจัดคิวตรวจตามความ จำเป็นเร่งด่วน ความพร้อมรับการตรวจ ของผู้ป่วยเพื่อให้บริการตรวจได้อย่าง เหมาะสม
 • เตรียมความพร้อมผู้ป่วย อธิบายขั้นตอนการตรวจและการปฏิบัติตนก่อน ระหว่างและหลังการตรวจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือ
 • ตรวจวินิจฉัยตามคำสั่งแพทย์ ด้วยรังสี หรือเครื่องมือในการสร้างภาพอื่น ๆ โดย ยึดหลัก ALARPเพื่อความปลอดภัยทาง รังสี(Radiation Safety) ของผู้ป่วย
 • วิเคราะห์ผล รายงานผลการตรวจ เพื่อ วินิจฉัยหาสาเหตุและพยากรณ์ความรุนแรงของโรคให้แพทย์

 

Job Title:
Position: Referral Correspondence Officer (เจ้าหน้าที่แผนกประสานงานรับย้ายผู้ป่วย)
Department: Referral Center
Basic Requirement:

Required Qualifications

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย1-2 ปีในหน่วยงานในโรงพยาบาล หรือ ธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องด้านการติดต่อต่างประเทศ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร พูด-อ่าน-เขียน ได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนTOEIC≥550
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เช่น ไมโครซอฟท์ เอาท์ลุค ไมโครซอฟท์เวิร์ด
Roles and Responsibilities
 • เตรียมการจัดบริการล่วงหน้าแก่ลูกค้าและสำนักงานตัวแทนต่างประเทศ
 • ให้ข้อมูลด้านการนัดหมาย การบริการด้านการแพทย์ และแผนการรักษาประสานงานกับแพทย์ พยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตราฐานการให้บริการ

Job Title:
Position: Registrar (เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนผู้ป่วย)
Department: Registration
Basic Requirement:

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี การบริหาร และวิทยการจัดการ/ มนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานโรงพยาบาลหรืองานด้านบริการต่างๆ
 • มีความประพฤติและวาจาที่สุภาพเรียบร้อย
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้อยู่ในเกณฑืดี คะแนน TOEIC ≥ 500หรือเทียบเท่า
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
 • สามารถทางานเป็นกะได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • กรอกหรือตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวผู้ป่่วยใหม่ใน แบบฟอร์มและคีย์เข้าในระบบคอมพิวเตอร์
 • ทาการUpdateข้อมูลส่วนตัวผู้ป่่วยเก่าอันได้แก่ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์และE-mailเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน
 • ชี้แจงแนะนาให้ผู้ป่่วยใหม่เซ็น General Consent และให้ผู้ป่่วยเก่าเซ็นย้อนหลังกรณียังไม่ได้เซ็น
 • ตรวจสอบบัตรประจาตัวต่างๆและทาการScanเพื่อใช้ในการบ่งชี้ตัวผู้ป่วย
 • ทาการแก้ไขชื่อ-นามสกุล หรือวันเดือนปีเกิดตามหลักฐานคาร้องขอของผู้ป่วย
 • สอบถามข้อมูลในการบ่งชี้ตัวผู้ป่่วยให้ครบถ้วนและคีย์เข้าในระบบคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบ Future Order(ถ้ามี)และส่งผู้ป่วยไปทา Procedureตามแผนกต่างๆ

Job Title:
Position: Sales and Expat Manager (Vitallife)
Department: Sales Department
Basic Requirement:

Key roles and responsibilities:

 • Identify, evaluate and develop Expats Channel or accounts related to Expats relationship
 • Develop and manage existing and new Expats Channel or accounts related to Expats relationship
 • Promote Vitallife Brand and develop effective marketing tools for Expats Channel or accounts related to Expats relationship
 • Manage and develop promotional campaign with Expats Channel or accounts related to Expats relationship
 • Develop and manage marketing strategies to increase revenues and referral volumes as targeted
 • Develop and introduce new products and services to profitably meet the needs of Expats Channel
 • Develop effective marketing strategies for Expats Channel

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or above in any field
 • Thai or foreigner
 • At least 3-4 years’ experience in hospital or healthcare services
 • At least 3 –4 years’ working experience in marketing or customer service field.
 • Excellent command in English (spoken read and written) and able to persuade motivate others well
 • Have a good problem solving skill

Job Title:
Position: Senior Accounting Officer (Fixed Asset)
Department: Accounting
Basic Requirement:

Job Purpose : 
Responsible for recording and oversight of newly-acquired and constructed fixed assets, tracking existing fixed assets, and accounting for the disposition of fixed assets. Moreover, responsible for support the accounting department on accounting, financial management, and auditing projects.
 
Qualifications :

 • Male or Female, Thai Nationality only, Age not over 35 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • 3-4 year’s progressive accounting experience.
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Good command in English.
 • Proficiency with technology including MS Office applications (Must include killer spreadsheet skills)
 • Committed, dependable, and collaborative – highly collaborative
 • A commitment to do the right things right Able to thrive in a fast-paced environment
 • Ethical and able to deal professionally with protected or confidential data
 • Proficiency with automated accounting systems and reporting tools
 • Able to work in Bumrungrad Residence and Office Tower (RAMA4)

Job Title:
Position: Email Management Nurse
Department: Referrals Management
Basic Requirement:

Responsibilities:

     - Arrange appointments logs into Hospital Information System to meet customers’ requirements.
     - Liaise with doctors, nurses and staffs of the various departments to gather information
       to meet the customer needs.
     - Liaise with doctors, nurses and staffs of the various departments to provide necessary medical treatment
       to customers in advance.
     - Provide general information regarding hospital services and facilities via email and fax
       and reply e-mail to customers within the proper time.
     - Collaborate with Supervisor to provide services in accordance with Hospital Strategies and policies
       and maintain service excellent.

 

Qualifications:
     
     - Male/Female, Thai Nationality only.

     - Bachelor’s Degree in Nursing Science.
     - At Least 1-2 years of experience in nursing.
     - Good command in English. (TOEIC Score ≥ 650)
     - Excellent computer skills especially Microsoft Office such as MS Outlook and MS Word.
     - Pleasant personality and excellent interpersonal and communication skills.

Job Title:
Position: Senior Solutions Specialist
Department: Software Delivery Services
Basic Requirement:

 Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education: Bachelor Degree or Master’s degree

Field of Study: Computer services, information technology systems, or computer programming

 

Work Experiences:

1. Minimum 10 years’ experience designing, developing, deploying and testing software sub-solutions for the healthcare industry in an international environment

2. Minimum 10 years Systems Integration experience, ideally gained in complex projects in the healthcare industry

 

Required Qualifications:

 1. Takes ownership of sub-solutions and holds the responsibility of the entire delivery cycle from problem/opportunity identity, problem definition, solutions creation, architecting, designing, developing, testing, deployment and ROI determination.
 2. Proficient understanding of the healthcare business, its operating model and business challenges
 3. Strong knowledge of Healthcare informatics and in Clinical Information Systems
 4. Broad knowledge of technology available for creating a fully integrated, successful solution
 5. Communicates highly complex technical information clearly and articulately to technical people.
 6. Project Management skills (ability to lead meetings, prioritize, resolve conflict, maintain issues list, and manage a project plan)
 7. Proficient in English language both oral and written
 8. Dedication to continuing education

Job Title:
Position: Senior System Engineer
Department: IT Data and Infrastructures
Basic Requirement:

Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education:     Bachelor Degree or higher

Field of Study: Computer Engineering, Computer Science or related field

 

Work Experience:

 • Minimum 5 years of system engineering experience administrating, configuring and troubleshooting server (Windows Platform) and network infrastructure in a large scale IT operation (2,000+ endpoints) utilizing the following technologies: Cisco, Windows Server, SQL Server, Exchange, System Center, SharePoint, VMware, EMC Storage.

 

Required Qualifications:

 1. A good understanding of IT service delivery and support disciplines as defined under ITIL.
 2. Possess excellent knowledge of enterprise software and infrastructure technologies e.g. Windows Server, Windows Clustering, Active Directory, Exchange Server, IIS, Virtualization (Hyper-V and VMware). Scripting (e.g. PowerShell, VBS), SAN and NAS storage, Backup software and Backup best practices, BCP/DRP.
 3. Possess knowledge of current networking infrastructure e.g. Wired network (LAN, WAN), Wireless network, TCP/IP, DNS/DHCP, LAN/WAN Load balancers (Including Windows NLB), IPS, Firewall, Proxy Servers, Bandwidth Management and Traffic Shaping, VPN.
 4. Must have a good command of English with excellent verbal and written communication skills, a strong sense of urgency to meet deadlines, strong time management skills, advanced and demonstrable analytical and problem solving skills, good documentation skills, ability to work on multiple project/work items simultaneously, well organized, a proven team leader, always delivers high quality work, and maintains a highly professional manner and appearance.
 5. Must be able to motivate others and have a willingness and ability to work through difficult situations and solve challenging problems.

 

Required Training

 • Cisco, Microsoft Windows Server, VMware and ITIL certifications are highly desirable

Job Title:
Position: Specialist , Business Process Improvement
Department: Business Process Improvement
Basic Requirement:

Work Experiences:

 • Experience in simulation, process improvement, transition planning, business process reengineering, organizational development, change management, and/or business analysis.
Required Qualifications:
 • Bachelor's degree or higher in Industrial Engineering (Master degree would be an advantage) 
 • Able to use Simulation programming.
 • Pro-active with high interpersonal skills
 • Knowledge of transition management, process improvement & change management.
 • Self-motivated with abilities to take initiative and execute projects
 • Efficient time and project management skills
 • Good command of spoken & written English and computer literacy

Job Title:
Position: เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Porter)
Department: Concierge
Basic Requirement:

Roles and Responsibilities

 • เคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามมาตรฐานขั้นตอนที่กำหนดและนำผู้ป่วยไปส่งยังแผนกที่เกี่ยวข้องด้วยความปลอดภัย
 • ให้การดูแลผู้ป่วยในระหว่างการเคลื่อนย้าย และดูแลอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนด
Qualifications
 • มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
 • อย่างน้อย 1 ปี ในงาน Bellboy/Porter ของโรงแรม จะเป็นประโยชน์ในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นและมีจิตสำนึกในการบริการ

Job Title:
Position: เจ้าหน้าที่คลังเวชภัณฑ์ (Store)
Department: Medical Supplies Department
Basic Requirement:

Roles and Responsibilities

 • สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติการคลังสินค้า
 • เข้าใจถึงวิธีตรวจรับสินค้า ตรวจนับ การนับสต็อก การจัดเก็บ การจัดเรียง การเบิกจ่าย และบรรจุสินค้าตามใบสั่งงาน
 • ปฏิบัติงานตรวจนับสินค้า มีความรู้เบื่องต้นและความเข้าใจ ในงานที่รับผิดชอบ
 • เข้าใจในเอกสาร ประกอบการตรวจรับสินค้า การจัดเก็บ การเบิกจ่าย และ บันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามที่กําหนด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Qualifications

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office

Job Title:
Position: ช่างเทคนิคไฟฟ้า (Electrical Services Technician )
Department: Engineering Services
Basic Requirement:

Qualifications

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ สูงกว่า สาขาไฟฟ้ากําลัง, สาขาไฟฟ้าอิเล็คโทรนิคส์
 • มีประสบการณ์การทํางานดูแลรักษาระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง
 • มีประสาบการณ์ทํางานงานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล หรือ ระบบปรับอากาศ
 • มีความรู้ พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง และ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม MS Office ขั้นต้น

Responsibilities

 

 • ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทั่วไป หรือส่วนประกอบทั่วไปในระบบไฟฟ้า
 • ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานในระบบไฟฟ้า
 • ปฏิบัติงานบํารุงรักษาและจดบันทึกผล การปฏิบัติงานบํารุงรักษาอุปกรณ์
 • อ่านและเข้าใจแผนงานบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ประจําปี
 

Job Title:
Position: พนักงานขับรถส่วนกลาง
Department: Bumrungrad Hospital Public Company Limited
Basic Requirement:

 วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน :

 • มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 • ประสบการณ์ขับรถมากกว่า1ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีความคุ้นเคยเส้นทางการเดินทางในกรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เบื้องต้น 

คุณสมบัติทีจำเป็นอื่นๆ :

 • รับส่งงานหรือพนักงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ตรงเวลา
 • รับส่งงานหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกสถานที่ 
 • ดูแลสภาพความสะอาดของรถทั้งภายในและภายนอกให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • ดูแลความพร้อมเครื่องยนต์เบื้องต้นให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

 

 

Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below :

Human Resources Division 

BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

ชั้นG ห้องสมัครงาน อาคาร Bumrungrad Tower

33 สุขุมวิท3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

เปิดรับสมัครทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. (หยุดนักขัตฤกษ์)

Tel.: 0-20114015

Website: www.bumrungrad.com

FACEBOOK - http://www.facebook.com/jobopportunities.bumrungrad

Twiiter - https://twitter.com/Jobopportuniti4

 

Job Title:
Position: พนักงานผู้ช่วยเทคนิเชี่ยน
Department: Imaging- Ct.scan / MRI
Basic Requirement:

 Qualifications

 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป  สาขาวิทยาศาสตร์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว (Microsoft Office)
 • มี Service Mind และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีความมั่นใจ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และช่วยเหลือผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงานรวมทั้งรังสีแพทย์ 

Responsibilities

 • ช่วยเหลือผู้ป่วยในการเตรียมตัวก่อนการตรวจ
 • เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมก่อน และหลังการตรวจ 
 • รับ-ส่งเครื่องมือเพื่อฆ่าเชื้อ และตรวจสอบวันหมดอายุของอุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานที่กำหนด
ติตด่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ 02 667 2040 หรือ 02 011 4015 
Recruitment & Hiring Management Department
02 011 4015
02 011 4016
E-mail: [email protected]