bih.button.backtotop.text

รายงานข่าวจากสื่อมวลชนในการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข กรณีพบผู้ป่วยโรคเมอร์สรายที่สองในประเทศไทย

24 มกราคม 2559

ทางโรงพยาบาลใคร่ตอกย้ำถึงความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และยังคงมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ในการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข กรณีพบผู้ป่วยโรคเมอร์สรายที่สองในประเทศไทย  เพื่อตอกย้ำถึงความมั่นใจแก่สาธารณชนในมาตรการการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังตามมาตรฐานสากล โดยมี ผศ. นพ. วิชัย เตชะสาธิต ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ และ นพ. ธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย 
 
ทางโรงพยาบาลใคร่ตอกย้ำถึงความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และยังคงมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 
 
โรงพยาบาลฯ ขอแสดงความขอบคุณต่อบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในความมุ่งมั่นที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อสู่ชุมชนของเรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
    Scroll for more