น.ส. นิชาภา เสรีลาภ (Thai Language)

หากไม่ได้ทีมของแผนก DDC คงไม่ได้มาเขียนคำขอบคุณให้ทุกๆ คนที่ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยทุกคน staff ที่บำรุงราษฏร์ดีมากๆ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแพทย์, พยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์, porter, เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด, ฯลฯ

ขอบคุณจากใจสำหรับ team ของแผนก DDC ทุกคน ที่ทำให้ได้มานั่งเขียนคำขอบคุณและประทับใจกับแผนก DDC ทุกคน และอยากให้มีการประกาศให้พนักงานทุกคนในบำรุงราษฏร์ทราบถึงศักยภาพในการทำงานที่ดี, มีสติ, ความดีและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความพร้อมที่เป็นเลิศและเป็นหนึ่งใน case study ขององค์กร

ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด ขอให้ทุกคนคงความดีและมีความพร้อมที่ดีอย่างนี้ตลอดไป

อยากขอเสนอให้ ดาวเด่น ของบำรุงราษฏร์ 4 ท่าน
1. อ.ยุทธนา DDC
2. อ.จักรพันธุ์ DDC
3. อนันทนา (พยาบาล DDC)
4. ประดิษฐา ดำดี (ผู้ช่วยแพทย์แผนก DDC)