bih.button.backtotop.text
BROWSE BY TEST NAME
#
%
1
2
3
5
8
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Clear
 
Test Code (รหัสการทดสอบ):
090-11-0573

Order Name (ชื่อการทดสอบ):
Platelet aggregation test (ADP, Collagen, Adrenaline, Arachidonic acid) **

 
Specimen / Container (สิ่งส่งตรวจ/ภาชนะ):
Blood / Sodium citrate tube (Sodium Citrate 3.2% anticoagulant, Blue top) 3 mL, 3 tubes

กรุณาโทรแจ้งห้องปฏิบัติการก่อนเวลา 11:00 น. เพื่อให้แจ้งทางรามาธิบดีเตรียมเครื่องมือและน้ำยาสำหรับทำการทดสอบได้ทัน  และเจาะเลือดส่งภายใน 15:00 น. เฉพาะวันทำการ (งดเจาะเลือดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด ห้ามแช่เย็นหรือแช่น้ำแข็ง
 
Turnaround Time (ระยะเวลารอผล):
Received specimen to reported within 3 days
(exception for official holidays)
 
Useful For (ประโยชน์การทดสอบ):
ผู้ป่วยที่ส่งสัยภาวะ platelet dysfunction
ประเมินการทำงานของเกล็ดเลือด ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดหยุดยากแต่มีจำนวนเกล็ดเลือดปกติเพื่อช่วยวินิจฉัยภาวะเกล็ดเลือดเสียหน้าที่ 
โดยตรวจ Platelet aggregation test with ADP, Collagen, Adrenaline, Arachidonic acid

การตรวจในผู้ป่วยที่ได้รับยา ASA (Aspirin) หรือยาอื่นๆ ในกลุ่ม NSAIDs ควรเลือกการตรวจ Platelet aggregation test with Arachidonic acid เพื่อประเมินผลกระทบจากยา
 


 
 
Methodology (วิธีการทดสอบ):
Light transmission aggregometry
 
AliasesName (ชื่อเรียกอื่นๆ) :
Platelet aggregation test (ADP, Collagen, Adrenaline, Arachidonic acid)
 
 
 
Test Code (รหัสการทดสอบ):
090-11-0573

Order Name (ชื่อการทดสอบ):
Platelet aggregation test (ADP, Collagen, Adrenaline, Arachidonic acid) **

 
Patient Preparation (การเตรียมตัวผู้ป่วย):
  • ผู้ป่วยควรงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด (Fasting)
  • ผู้ป่วยควรงดกาแฟ (หรืออาหารที่มีคาเฟอีน), บุหรี่ ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ 24 ชั่วโมง
  • ผู้ป่วยควรงดยาในกลุ่มที่มีผลต่อการทำงานของ Platelet Function 10-14 วัน
  • ผู้ป่วยควรงดการออกกำลัง การใช้แรงงาน ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ 24 ชั่วโมง
  • ไม่ควรส่งตรวจในรายที่เกร็ดเลือดต่ำ
 
Collection Specimen Or Container (สิ่งส่งตรวจ/ภาชนะ):
Blood / Sodium citrate tube (Sodium Citrate 3.2% anticoagulant, Blue top) 3 mL, 3 tubes

กรุณาโทรแจ้งห้องปฏิบัติการก่อนเวลา 11:00 น. เพื่อให้แจ้งทางรามาธิบดีเตรียมเครื่องมือและน้ำยาสำหรับทำการทดสอบได้ทัน  และเจาะเลือดส่งภายใน 15:00 น. เฉพาะวันทำการ (งดเจาะเลือดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเลือด ห้ามแช่เย็นหรือแช่น้ำแข็ง
 
Specimen Testing Type (สิ่งส่งตรวจที่ใช้ในการทดสอบ):
3.2% sodium citrated blood, minimum volume 10 mL
 
Sub Mission Container (ภาชนะส่งตรวจ):
Original tube
 
Rejection Criteria (เกณฑ์ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ):

สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ ( interference ) :
hemolysis, lipemia, hypofibrinogenemia


 
 
 
 
Test Code (รหัสการทดสอบ):
090-11-0573

Order Name (ชื่อการทดสอบ):
Platelet aggregation test (ADP, Collagen, Adrenaline, Arachidonic acid) **

 
Method detail (วิธีการทดสอบ):
Light transmission aggregometry
ใส่ aggregating agent (ADP, adrenaline, collagen, arachidonic acid) ลงใน platelet – rich plasma วัดการเกิด aggregation โดยใช้ aggregometer
 
Schedule (ตารางการทดสอบ):
N/A **Sent Out to Ramathibodi
 
Turnaround Time (ระยะเวลารอผล):
Received specimen to reported within 3 days
(exception for official holidays)
 
Performing Location (หน่วยงานที่ทำการทดสอบ):
Ramathibodi
Referral Lab Services, Laboratory Department 14160-2
 
 
 
Test Code (รหัสการทดสอบ):
090-11-0573

Order Name (ชื่อการทดสอบ):
Platelet aggregation test (ADP, Collagen, Adrenaline, Arachidonic acid) **

 
 
Clinical Information (ข้อมูลทางคลินิก):
Platelet aggregation testing มีข้อบ่งชี้การทดสอบเพื่อประเมินการทำงานของเกล็ดเลือด
ทดสอบความสามารถในการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดหลังเติมสารกระตุ้นการเกาะกลุ่ม ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดหยุดยากแต่มี จำนวนเกล็ดเลือดปกติ เพื่อช่วยวินิจฉัยภาวะเกล็ดเลือดเสียหน้าที่เป็นข้อมูลให้แพทย์พิจารณารักษาผู้ป่วยก่อนจะทำการผ่าตัดหรือหัตถการต่างๆ ด้วยการให้เกล็ดเลือด หรือ ให้ยา DDAVP เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกรุนแรงหลังทำหัตถการในผู้ป่วยเหล่านี้

การตรวจ Platelet aggregation test with Arachidonic acid เพื่อประเมินผลกระทบจากยา ASA (Aspirin):
Aspirin ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการทำงานของ cyclooxygenase (COX) ซึ่งมีหน้าที่กระตุ้น arachidonic acid ให้ เปลี่ยนเป็นสารที่ก่อให้เกิดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (thromboxane A2) ดังนั้น ยาจึงออกฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ยาจะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วจากทางเดินอาหารส่วนบน และมีผลในการยับยั้งการทำงานของเกล็ดเลือดภายใน 60 นาที การ ดูดซึมของยาชนิดเม็ดเคลือบ (enteric coated) จะช้ากว่าชนิดที่ไม่เคลือบ (non-enteric coated) โดยมีค่าครึ่งชีวิต (plasma half-life) สั้น 20 นาทีแต่มีผลต้านเกล็ดเลือดตลอดอายุของเกล็ดเลือดที่สัมผัสกับยาประมาณ 10 วัน เนื่องจากฤทธิ์ของยาต่อ cyclooxygenase (COX) เกิดขึ้นอย่างถาวร ดังนั้นยาจะหมดฤทธิ์ไปได้ด้วยการที่ร่างกายสร้างเกล็ดเลือดขึ้นมาใหม่เท่านั้น

การตรวจ Platelet aggregation test with ADP เพื่อประเมินผลกระทบจากยา Clopidogrel เช่น Plavix:
ยา Clopidogrel อยู่ในรูป inactive prodrug จะถูกดูดซึมผ่านลำไส้เล็กแล้วเปลี่ยนแปลงที่ตับจากสารที่ไม่ออกฤทธิ์เป็นสารที่ออกฤทธิ์ โดยผ่านกระบวนการออกซิเดชั่น 2 ขั้นตอนโดยใช้ cytochrome P450 (CYP P450) CYP2C19, CYP1A2 และ CYP2B6 สำหรับขั้นตอนแรก และใช้ CYP3A4, CYP2C19, CYP2C9 และ CYP2B6 สำหรับขั้นตอนที่สอง ซึ่งยา clopidogrel จะ ถูกเปลี่ยนเป็น active metabolite ประมาณร้อยละ 15 ส่วนอีกร้อยละ 85 จะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปสารที่ไม่ออกฤทธิ์โดยผ่านเอนไซม์ esterase ในระบบทางเดินอาหาร 
ยา clopidogrel ที่อยู่ในรูปออกฤทธิ์จะไปยับยั้งการรวมตัวของ adenosine diphosphate (ADP) บนตัวรับของเกล็ดเลือด (platelet receptor) เป็นผลให้ ADP ไม่สามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงที่ glycoprotein IIb/IIIa complex ซึ่งปกติแล้วการเปลี่ยนแปลงของ glycoprotein IIb/IIIa complex จะทำให้ fibrinogen จับกับ glycoprotein IIb/IIIa ได้ดี เกิดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ยาจึงมีผลยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดโดยยับยั้งแบบถาวร
 
Clinical Reference (เอกสารอ้างอิง):
Ramathibodi Laboratory Guide book