bih.button.backtotop.text
Package Name  

การผ่าตัดคลอด (ปี 2564)

Package ID  

OB03

 
0 THB
 
109,000 THB

Approximate cost in

 • ค่าแพทย์ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และแพทย์ผู้ช่วยสูติแพทย์
 • ค่าห้องคลอด ทีมงานห้องคลอด และค่าห้องผ่าตัด
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ที่จําเป็นสําหรับการคลอด
 • ค่ายาสลบ และค่าก๊าซ ทางการแพทย์ ที่จําเป็นสําหรับการคลอด
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์ในการคลอด
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวสําหรับมารดา พร้อมอาหารและ ค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องทารกแรกเกิดและค่าบริการพยาบาล
 • ค่าเวชภัณฑ์ของทารก ตามบริการแบบเหมาจ่าย
 • วัคซีน การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคัดกรองที่จําเป็ นสําหรับทารกได้แก่
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี) และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1
  • Neonatal Grouping (ABO Grouping, Rh Grouping) & Direct Coomb’s Test
  • การตรวจการได้ยินของทารก (Newborn Hearing Screening Test) แปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด (Pulse oximetry screening for congenital heart disease)
  • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
  • การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดครอบคลุมทั้งภาวะต่อมไทยรอยด์บกพร่องและเพิ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกอีกจำนวน 30-40 โรค
    
 • สิทธิ์ประโยชน์
  • อบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอด
  • การดูแลมารดาในขณะคลอด ในห้องคลอดที่มีความเป็นส่วนตัวเสมือนห้องพักผู้ป่วยใน
  • การให้บริการดูแลทารกแรกคลอดโดยกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
  • การให้บริการใช้เครื่องปั้มนมเพื่อสนับสนุนการให้นมแม่
  • เมนูอาหารพิเศษสําหรับมารดาหลังคลอด
  • ผ้าคลุมให้นม
  • ผ้ารัดหน้าท้อง (Abdominal support)
  • ภาพแรกของลูก
  • ภาพครอบครัวหรือปั๊มรอยเท้าทารก
  • ชุดของขวัญสําหรับทารก
  • บริการจัดทําสูติบัตร (ภาษาไทย)
  • รับสิทธิ์สมาชิก Baby Club โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อรับส่วนลด 10%
   สําหรับค่ายาผู้ป่วยนอก ค่ายาผู้ป่วยในและค่าห้องพักผู้ป่วยในโดยสิทธิประโยชน์นี้จะสิ้นสุดเมื่อบุตรอายุครบ 12 ปี
   

ศูนย์สูติ-นรีเวช


เวลาทำการ 
จันทร์-เสาร์ 07:00 น. - 20:00 น. 
อาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

การผ่าตัดคลอด (ปี 2564)

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย มาตรฐานบำรุงราษฎร์
โดยบุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล เราพร้อมดูแลคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จวบจนวันที่ให้กำเนิดลูกน้อยอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย...
เพื่อต้อนรับสมาชิกตัวน้อยสู่ครอบครัวคุณ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน โดยทีมผู้ชำนาญการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

โปรแกรมนี้เป็นบริการคลอดแบบเหมาจ่ายของการผ่าตัดคลอด มารดาและทารกจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาล เป็น ระยะเวลา 3 คืน

 

เงื่อนไขโปรแกรมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • มารดาที่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ที่อาจก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงสูงในการคลอดบุตร จะไม่สามารถใช้โปรแกรมการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายทั้งส่วนของมารดาและทารก ทั้งหมดในอัตราปกติ ซึ่งได้แก่
  • มารดาที่ตั้งครรภ์ทารกมากกว่า 1 คน
  • มารดาตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ (Preterm pregnancy < 28wks.)
  • มารดาที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  • ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ที่ต้องใช้ยาแมกนีเซียมซัลเฟตช่วยในการลดความดันโลหิต (Severe PIH with Magnesium sulfate)
  • ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่ต้องใช้อินซูลินฉีด (DM need insulin)
  • การคลอดทางช่องคลอดในมารดาที่เคยมีประวัติการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดมาก่อน(Vaginal birth after cesarean;VBAC)
  • ผู้ที่ทําหัตถการอื่นๆร่วมเช่น Appendectomy , Myomectomy , Ovarian Cystectomy เป็นต้น
 • ในกรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในระหว่างการคลอดหรือหลังคลอดบุตร มารดายังคงสามารถใช้บริการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการคลอดปกติ รวมถึงการเตรียมเลือด, การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดจะถูกคิดค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง
 • กรณีมารดามีโรคประจําตัวและต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอื่นๆ
  สําหรับรักษาต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวกับการคลอดบุตร เช่น ค่าแพทย์สาขาอื่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ เป็นต้น ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังคลอด จะถูกคิดค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง
 • กรณีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเฉพาะทารก มารดายังคงสามารถใช้บริการคลอดแบบเหมาจ่ายได้โดย รพ.จะหักส่วนลดเฉพาะของบุตรออกจากราคาเหมาจ่าย เป็นจำนวน 15,000 บาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของบุตรที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่ากุมารแพทย์ จะถูกคิดค่ารักษาพยาบาล ในอัตราปกติ
 • การคลอดบุตรเหมาจ่าย ไม่รวม ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจวิเคราะห์อื่นๆก่อนการคลอด รวมถึงการใช้อุปกรณ์เฝ้าติดตามเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal monitoring)
 • กรณีมารดามีอาการฉุกเฉินและต้องได้รับการดูแลพิเศษจากทางห้องคลอด ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกคิดค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม ในอัตราปกติ
 • ค่าสูติแพทย์  ตรวจประเมินแรกรับที่ห้องคลอด(ถ้ามี)
 • การทําหมันหญิงพร้อมกับการผ่าตัดคลอดคิดเพิ่ม 15,615 บาท
 • การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของทารกเพศชาย คิดตามความเป็นจริง
 • ราคาเหมาจ่าย จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ทารกคลอด หากมารดามานอนรพ.ก่อนวันคลอดบุตร รพ.จะคิดค่าใช้จ่ายค่าห้องพักเพิ่มเติมในอัตราปกติของโรงพยาบาลรวมทั้งการตรวจเยี่ยมของสูติแพทย์ หรือ กุมารแพทย์ จะคิดเพิ่มในอัตราปกติของแพทย์ท่านนั้น
 • กรณีมารดา หรือ ทารกพักรักษาเกิน 3 คืน ค่ารักษาพยาบาลจะคิดเพิ่มในอัตราปกติของโรงพยาบาล รวมทั้งการตรวจเยี่ยม/ของสูติแพทย์ กุมารแพทย์ จะคิดเพิ่มในอัตราปกติของแพทย์ท่านนั้น
 • ส่วนต่างค่าห้องพักจากราคาเหมาจ่าย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง และค่าเตียงญาติคิดตามราคาปกติ
 • ค่าเวชภัณฑ์อื่นๆที่ไม่รวมในราคาบริการแบบเหมาจ่ายได้แก่ ขวดนม และนมผสมสำหรับทารก หมอนรองให้นม (Baby's Pillow),ผ้าอ้อมชนิดผ้า (Diaper Cloth), ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (Diaper), Breast Shield และ ถ้วยป้อนนม ( Cup feed )  ที่เกินจากบริการแบบเหมาจ่าย
 • ยาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าบริการแปลสูติบัตรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 066 8888

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการคลอดบุตร เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจวินิจฉัย ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด กรณีที่มารดามีโรคประจําตัวและต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอื่นๆสําหรับรักษาต่อเนื่องระหว่างการคลอดบุตร
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอดบุตร
 • การทําหมันหญิงพร้อมกับการผ่าตัดคลอดคิดเพิ่ม 15,615 บาท
 • การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของทารกเพศชาย คิดตามความเป็นจริง
 • ส่วนต่างค่าห้องจากราคาเหมาจ่าย
 • ค่าห้องพักขณะรอคลอด โดยโรงพยาบาลจะเริ่มคิดราคาเหมาจ่ายในวันที่ทารกคลอด
Room600X600_2019TH-(1).jpg

 

หมายเหตุ

 • ราคานี้ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ 15 มีนาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
 • กรณีวางมัดจำล่วงหน้าตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลสามารถใช้บริการได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • ทางโรงพยาบาลขอยกเว้นการกําหนดฤกษ์เวลาคลอด – ผ่าตัดคลอดบุตรในเวลา 21.00 – 06.00 น.
 • กรณีแพทย์นัดผ่าตัดช่วงเวลา 06.00 -11.00 น.สามารถเข้ามารพ.ก่อนล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเตรียมผ่าตัดตั้งแต่ เวลา 22.00 น.ของวันที่ก่อนทําผ่าตัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันรวมถึงส่วนลดในฐานะ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
Package Name : 

การผ่าตัดคลอด (ปี 2564)

Package ID : 

OB03

0 THB
Regular Price Regular Price 109,000 THB

Approximate cost in :

การผ่าตัดคลอด (ปี 2564)

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย มาตรฐานบำรุงราษฎร์
โดยบุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล เราพร้อมดูแลคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จวบจนวันที่ให้กำเนิดลูกน้อยอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย...
เพื่อต้อนรับสมาชิกตัวน้อยสู่ครอบครัวคุณ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน โดยทีมผู้ชำนาญการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

โปรแกรมนี้เป็นบริการคลอดแบบเหมาจ่ายของการผ่าตัดคลอด มารดาและทารกจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาล เป็น ระยะเวลา 3 คืน

 

เงื่อนไขโปรแกรมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • มารดาที่มีปัญหาทางสุขภาพ หรือมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ที่อาจก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงสูงในการคลอดบุตร จะไม่สามารถใช้โปรแกรมการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายทั้งส่วนของมารดาและทารก ทั้งหมดในอัตราปกติ ซึ่งได้แก่
  • มารดาที่ตั้งครรภ์ทารกมากกว่า 1 คน
  • มารดาตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ (Preterm pregnancy < 28wks.)
  • มารดาที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  • ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ที่ต้องใช้ยาแมกนีเซียมซัลเฟตช่วยในการลดความดันโลหิต (Severe PIH with Magnesium sulfate)
  • ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่ต้องใช้อินซูลินฉีด (DM need insulin)
  • การคลอดทางช่องคลอดในมารดาที่เคยมีประวัติการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดมาก่อน(Vaginal birth after cesarean;VBAC)
  • ผู้ที่ทําหัตถการอื่นๆร่วมเช่น Appendectomy , Myomectomy , Ovarian Cystectomy เป็นต้น
 • ในกรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในระหว่างการคลอดหรือหลังคลอดบุตร มารดายังคงสามารถใช้บริการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการคลอดปกติ รวมถึงการเตรียมเลือด, การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดจะถูกคิดค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง
 • กรณีมารดามีโรคประจําตัวและต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอื่นๆ
  สําหรับรักษาต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกี่ยวกับการคลอดบุตร เช่น ค่าแพทย์สาขาอื่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ เป็นต้น ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังคลอด จะถูกคิดค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง
 • กรณีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นเฉพาะทารก มารดายังคงสามารถใช้บริการคลอดแบบเหมาจ่ายได้โดย รพ.จะหักส่วนลดเฉพาะของบุตรออกจากราคาเหมาจ่าย เป็นจำนวน 15,000 บาท และค่าใช้จ่ายในส่วนของบุตรที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่ากุมารแพทย์ จะถูกคิดค่ารักษาพยาบาล ในอัตราปกติ
 • การคลอดบุตรเหมาจ่าย ไม่รวม ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจวิเคราะห์อื่นๆก่อนการคลอด รวมถึงการใช้อุปกรณ์เฝ้าติดตามเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal monitoring)
 • กรณีมารดามีอาการฉุกเฉินและต้องได้รับการดูแลพิเศษจากทางห้องคลอด ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกคิดค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม ในอัตราปกติ
 • ค่าสูติแพทย์  ตรวจประเมินแรกรับที่ห้องคลอด(ถ้ามี)
 • การทําหมันหญิงพร้อมกับการผ่าตัดคลอดคิดเพิ่ม 15,615 บาท
 • การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของทารกเพศชาย คิดตามความเป็นจริง
 • ราคาเหมาจ่าย จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ทารกคลอด หากมารดามานอนรพ.ก่อนวันคลอดบุตร รพ.จะคิดค่าใช้จ่ายค่าห้องพักเพิ่มเติมในอัตราปกติของโรงพยาบาลรวมทั้งการตรวจเยี่ยมของสูติแพทย์ หรือ กุมารแพทย์ จะคิดเพิ่มในอัตราปกติของแพทย์ท่านนั้น
 • กรณีมารดา หรือ ทารกพักรักษาเกิน 3 คืน ค่ารักษาพยาบาลจะคิดเพิ่มในอัตราปกติของโรงพยาบาล รวมทั้งการตรวจเยี่ยม/ของสูติแพทย์ กุมารแพทย์ จะคิดเพิ่มในอัตราปกติของแพทย์ท่านนั้น
 • ส่วนต่างค่าห้องพักจากราคาเหมาจ่าย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง และค่าเตียงญาติคิดตามราคาปกติ
 • ค่าเวชภัณฑ์อื่นๆที่ไม่รวมในราคาบริการแบบเหมาจ่ายได้แก่ ขวดนม และนมผสมสำหรับทารก หมอนรองให้นม (Baby's Pillow),ผ้าอ้อมชนิดผ้า (Diaper Cloth), ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (Diaper), Breast Shield และ ถ้วยป้อนนม ( Cup feed )  ที่เกินจากบริการแบบเหมาจ่าย
 • ยาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าบริการแปลสูติบัตรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 066 8888

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการคลอดบุตร เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจวินิจฉัย ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด กรณีที่มารดามีโรคประจําตัวและต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอื่นๆสําหรับรักษาต่อเนื่องระหว่างการคลอดบุตร
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอดบุตร
 • การทําหมันหญิงพร้อมกับการผ่าตัดคลอดคิดเพิ่ม 15,615 บาท
 • การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของทารกเพศชาย คิดตามความเป็นจริง
 • ส่วนต่างค่าห้องจากราคาเหมาจ่าย
 • ค่าห้องพักขณะรอคลอด โดยโรงพยาบาลจะเริ่มคิดราคาเหมาจ่ายในวันที่ทารกคลอด
Room600X600_2019TH-(1).jpg
 • ค่าแพทย์ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และแพทย์ผู้ช่วยสูติแพทย์
 • ค่าห้องคลอด ทีมงานห้องคลอด และค่าห้องผ่าตัด
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ที่จําเป็นสําหรับการคลอด
 • ค่ายาสลบ และค่าก๊าซ ทางการแพทย์ ที่จําเป็นสําหรับการคลอด
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์ในการคลอด
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวสําหรับมารดา พร้อมอาหารและ ค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องทารกแรกเกิดและค่าบริการพยาบาล
 • ค่าเวชภัณฑ์ของทารก ตามบริการแบบเหมาจ่าย
 • วัคซีน การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคัดกรองที่จําเป็ นสําหรับทารกได้แก่
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี) และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1
  • Neonatal Grouping (ABO Grouping, Rh Grouping) & Direct Coomb’s Test
  • การตรวจการได้ยินของทารก (Newborn Hearing Screening Test) แปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด (Pulse oximetry screening for congenital heart disease)
  • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
  • การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดครอบคลุมทั้งภาวะต่อมไทยรอยด์บกพร่องและเพิ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกอีกจำนวน 30-40 โรค
    
 • สิทธิ์ประโยชน์
  • อบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอด
  • การดูแลมารดาในขณะคลอด ในห้องคลอดที่มีความเป็นส่วนตัวเสมือนห้องพักผู้ป่วยใน
  • การให้บริการดูแลทารกแรกคลอดโดยกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
  • การให้บริการใช้เครื่องปั้มนมเพื่อสนับสนุนการให้นมแม่
  • เมนูอาหารพิเศษสําหรับมารดาหลังคลอด
  • ผ้าคลุมให้นม
  • ผ้ารัดหน้าท้อง (Abdominal support)
  • ภาพแรกของลูก
  • ภาพครอบครัวหรือปั๊มรอยเท้าทารก
  • ชุดของขวัญสําหรับทารก
  • บริการจัดทําสูติบัตร (ภาษาไทย)
  • รับสิทธิ์สมาชิก Baby Club โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อรับส่วนลด 10%
   สําหรับค่ายาผู้ป่วยนอก ค่ายาผู้ป่วยในและค่าห้องพักผู้ป่วยในโดยสิทธิประโยชน์นี้จะสิ้นสุดเมื่อบุตรอายุครบ 12 ปี
   

ศูนย์สูติ-นรีเวช


เวลาทำการ 
จันทร์-เสาร์ 07:00 น. - 20:00 น. 
อาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

 

หมายเหตุ

 • ราคานี้ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ 15 มีนาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
 • กรณีวางมัดจำล่วงหน้าตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลสามารถใช้บริการได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • ทางโรงพยาบาลขอยกเว้นการกําหนดฤกษ์เวลาคลอด – ผ่าตัดคลอดบุตรในเวลา 21.00 – 06.00 น.
 • กรณีแพทย์นัดผ่าตัดช่วงเวลา 06.00 -11.00 น.สามารถเข้ามารพ.ก่อนล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเตรียมผ่าตัดตั้งแต่ เวลา 22.00 น.ของวันที่ก่อนทําผ่าตัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันรวมถึงส่วนลดในฐานะ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า