รศ.พ.อ.นพ. วิเชียร มงคลศรีตระกูล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
วุฒิบัตร
- สาขาโลหิตวิทยา, ประเทศไทย, 2533
การศึกษาหลังปริญญา
- Anatomic / Clinic Pathology, Mayo Clinic Rochester, Minnesota, สหรัฐอเมริกา, 2539-2540
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Stem cell transplantation
- Hematologic malignancy
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 11:0008:0011:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 20:0013:0020:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 15:0009:0015:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 20:0013:0020:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)