นพ. สุธีธัช สุขุมาลจันทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, Finch University of Health Sciences, The Chicago Medical School, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2540
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต, The University of Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2535
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2545
การศึกษาหลังปริญญา
- Nephrology, University of Arkansas for Medical Sciences, Little Rock, สหรัฐอเมริกา, 2543-2545
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Tue313:30 - 16:0013:3016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Fri608:00 - 20:0008:0020:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Sat708:00 - 20:0008:0020:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)