นพ. สุกิจ เมฆรักษาวนิช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2524
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Eyelid Surgery, Liposuction, Gynecomastia, Tummy Tuck, Face Lift, Brow Lift, Chin Augmentation, Forehead lift, Body contouring, Breast Augmentation, Breast Lift, Breast Reduction, Umbilicoplasty, Otoplasty, Plastic and Reconstructive Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Sun116:00 - 19:0016:0019:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)